Quy trình thiết kế chíp bán dẫn

expected string or bytes-like object