Hãng Hioki làm việc tại EMIN Việt Nam

expected string or bytes-like object