T 형 온도 센서

Cảm biến đo nhiệt độ kiểu T, Cảm bien do nhiet do kieu T