B형 온도 센서

Cảm biến đo nhiệt độ kiểu B, Cam bien do nhiet do kieu B