3D 캡처 시스템 수리

Sửa chữa hệ thống chụp 3D, Sua chua he thong chup 3D