SEW ST-3501 Digital Multimeter

DC Voltage (Input impedance: 10MΩ)

Ranges
200mV
2V
20V
200V
1000V

Resolution
100nV
1mV
10mV
100mV
1V

Accuracy
±(0.5%rdg+1dgt)
±(0.5%rdg+1dgt)
±(0.5%rdg+1dgt)
±(0.5%rdg+1dgt)
±(0.5%rdg+1dgt)

Over voltage Protection
DC 1200V AC 800V
DC 1200V AC 800V
DC 1200V AC 800V
DC 1200V AC 800V
DC 1200V AC 800VAC Voltage (Input impedance: 10MΩ)

Ranges
200mV
2V
20V
200V
1000V

Resolution
100μVV
1mV
10mV
100mV
1V

Accuracy

45 Hz to 400 Hz
±(1.2%rdg+4dgt)

Over voltage Protection
DC 500V AC 350V
DC 500V AC 350V
DC 1200V AC 800V
DC 1200V AC 800V
DC 1200V AC 800VDC Current (Overload Protection 0.8A(250V) fast blow fuse)

Ranges
200μA
2mA
20mA
200mA
10A

Resolution
100nA
1μA
10μA
100μA
10mA

Accuracy
±(1.0%rdg+1dgt)
±(1.0%rdg+1dgt)
±(1.0%rdg+1dgt)
±(1.0%rdg+1dgt)
±(2.0%rdg+3dgt)

Over voltage Protection
325mV max
325mV max
325mV max
325mV max
700mV maxAC Current (Overload Protection 0.8A(250V) fast blow fuse)

Ranges
200μA
2mA
20mA
200mA
10A

Resolution
100nA
1μA
10μA
100μA
10mA

Accuracy
±(1.2%rdg+1dgt)
±(1.2%rdg+1dgt)
±(1.2%rdg+1dgt)
±(1.2%rdg+1dgt)
±(2.0%rdg+3dgt)

Over voltage Protection
325mV max
325mV max
325mV max
325mV max
700mV maxCapacitance (Overload Protection0.8A(250V) fast blow fuse)

Ranges
2000pF
20nF
200nF
2uF
20uF

Resolution
1pF
10pF
100pF
1nF
10nF

Accuracy
±(3%rdg+10dgt)
±(3%rdg+10dgt)
±(3%rdg+10dgt)
±(3%rdg+10dgt)
±(3%rdg+10dgt)

Over voltage Protection
500mV 400Hz
500mV 400Hz
500mV 400Hz
500mV 400Hz
500mV 400HzResistance

Ranges
200Ω
2kΩ
20kΩ
200kΩ
2MΩ
20MΩ

Resolution
0.1Ω
1Ω
10Ω
100Ω
1kΩ
10kΩ

Accuracy
±(1.0%rdg+3dgt)
±(0.8%rdg+1dgt)
±(0.8%rdg+1dgt)
±(0.8%rdg+1dgt)
±(0.8%rdg+1dgt)
±(3.0%rdg+1dgt)

Max test current
3mA
250uA
50uA
5uA
500nA
50nA

Max open circuit voltage
3.2V
0.3V
0.3V
0.3V
0.3V
0.3V

Details

DATASHEET

  • 良質な取り決め
  • オリジナル保証
  • 宅配便
  • 買い取り簡単化