Diagnosys CRS8000 Printed circuit board coating removal device

Thiết bị loại bỏ lớp phủ bề mặt mạch in

• Hệ thống được thiết kế để làm sạch và loại bỏ

bác lớp phủ khác nhau trên mạch in và các linh

kiện. Sử dụng công nghệ phun hạt trong môi

trường sạch và khủ ion. Đây là hệ thống an

toàn tĩnh điện (ESD) và không dùng hóa chất.

• Buồng thao tác được chiếu sáng bằng cả hai

loại ánh sáng(trắng và cực tím) do người dùng

lựa chọn.

• Các chất phủ có thể loại bỏ được như:

Urethane, Parylene, Epoxy, Silicone, Acrylic

• Bao gồm 12 Kilo's of re-useable and re-

cyclable Cutting Media.

Hệ thống yêu cầu sử dụng khí khô (do người sử

dụng trang bị). Yêu cầu tối thiểu là 10 CFM @

110 psi."

  • Quality Engagement
  • Easy change and return
  • Delivery Avaliable
  • Favorable payment